czwartek, 20 sierpnia 2015

Rozkład godzinowy konferencji "Religia w kontekście kulturowym"


 Przedstawiamy godzinowy rozkład konferencji organizowanej w ramach II Dnia Międzykulturowego.11.30-12.40 Oficjalne rozpoczęcie konferencji oraz panel ekspercki

12.40-13.00 Przerwa kawowa i podział na sekcje

Sekcja 1 Dawne i obecne ziemie polskie

13.00-13.15 mgr Grażyna Czerniak, UWM, Postać kapłana na tle pogańskiej społeczności Bałtów
13.15-13.30 mgr Łukasz Faszcza, UwB, Wpływ obrządków pogańskich na tradycję chrześcijańską na obszarze północno-wschodniej Polski
13.30-13.45 mgr Jolanta Kowalik, UWM, Wpływ religii katolickiej na stosunki polsko-litewskie za panowania Zygmunta I Starego (1506-1548)
13.45-14.00 Katarzyna Michalska, UWM, Wpływ polskiego duchowieństwa na rozwój nauki i kształtowanie stylu naukowego na przykładzie działalności ks. Jana Krzysztofa Kluka
14.00-14.10 Dyskusja
14.10-14.25 Przerwa kawowa
14.25-14.40 Monika Kaniecka, UW, Od niderlandzkich uchodźców do nadwiślańskich kolonistów. Rola mennonitów w dziejach osadnictwa olenderskiego na Mazowszu w XVIII-XX w. na przykładzie ziemi gostynińskiej
14.40-14.55 mgr Artur Jemielita, ChAT, Mariawici w rodzinie starokatolickiej – ważny partner czy nieproszony gość?
14.55-15.10 Katarzyna Wieliczko, UJ, Życie religijnej społeczności żydowskiej w PRL
15.10-15.25 Dyskusja i zakończenie konferencji w sekcji 1


Sekcja 2 Europa i świat

13.00-13.15 Jerzy Fatyga, KUL, Wierzenia Egipcjan za panowania XVIII dynastii
13.15-13.30 mgr Maciej Wacławik, UJ, Coś nowego? – Chrześcijaństwo a inne religie
13.30-13.45 mgr Marcin Męcina, UŁ, Franków i Greków spory w Lyonie i Florencji
13.45-14.00 Barbara Pietrewicz, UWM, Chęć rozwodu czy przemiany społeczne - o powstaniu Church of England
14.00-14.10 Dyskusja
14.10-14.25 Przerwa kawowa
14.25-14.40 mgr Bożena Ronowska, UG, Czarownica – wyrachowana wspólniczka szatana czy ofiara reformacji?
14.40-14.55 Dagmara Grabowska, UJ, Protestantyzm a mieszczaństwo francuskie na podstawie prozy XIX-wiecznej
14.55-15.10 Michał Borzuta, UWM, Anton LaVey – człowiek który sprzedał Szatana
15.10-15.25 Ewa Aniela Jerzyło, UWM, Motywy chrześcijańskie na wybranych przykładach z literatury i malarstwa

15.25-15.40 Dyskusja i zakończenie obrad w sekcji 2

sobota, 9 maja 2015

Ogólnopolska Studencko - Doktorancka Konferencja Naukowa pt. "Religia w kontekście kulturowym"

Wydział Humanistyczny
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie


Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa w ramach
II Dnia Międzykulturowego na Wydziale Humanistycznym UWM w Olsztynie
pt. Religia w kontekście kulturowym

W związku z obchodami II Dnia Międzykulturowego Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, organizuje Ogólnopolską Studencko - Doktorancką Konferencję Naukową pt. Religia w kontekście kulturowym, która odbędzie się 20 października 2015 r. (wtorek) na Wydziale Humanistycznym UWM przy ul. Kurta Obitza 1 w Olsztynie.

Celem konferencji jest zaprezentowanie wybranych doktryn religijnych, systemów wierzeń oraz związków wyznaniowych, ukazanie różnorodności religijnej, a także wpływu religii na rozwój i kształtowanie się kultury na przestrzeni dziejów. Studenci i doktoranci zastanowią się nad szansami wynikającymi z dialogu międzyreligijnego oraz słusznością idei ekumenizmu. Konferencja wzbogacona zostanie o panel ekspercki, w którego skład wejdą przedstawiciele różnych kręgów wyznaniowych.

Tematyka Ogólnopolskiej Studencko - Doktoranckiej Konferencji Naukowej będzie obejmowała następujące zagadnienia:

·         charakterystyka poszczególnych systemów religijnych,
·         charakterystyka związków wyznaniowych,
·         przemiany religijne na przestrzeni wieków,
·         religia a historia (schizmy, reformacja),
·         ekumenizm,
·         religia jako czynnik kulturotwórczy,
·         konflikty na tle religijnym.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z abstraktem należy przesłać w formie elektronicznej do 30 lipca 2015 r. na adres dzienmiedzykulturowy@wp.pl. Lista zakwalifikowanych zostanie ogłoszona 15 sierpnia 2015 r. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyboru referatów.

Czas przewidziany na wygłoszenie referatu wynosi 15 minut. Organizatorzy zapewniają poczęstunek. Istnieje możliwość skorzystania ze stołówki akademickiej znajdującej się w Centrum Konferencyjnym, obok budynku Wydziału Humanistycznego. Pytania dotyczące konferencji prosimy kierować na adres dzienmiedzykulturowy@wp.pl.

 Do udziału w konferencji zapraszamy studentów nauk humanistycznych – zarówno w charakterze referentów, jak i uczestników dyskusji!

Opiekun naukowy konferencji:                            Komitet organizacyjny:
dr Renata Rozbicka                                              Barbara Pietrewicz

(Prodziekan ds. studenckich)                                Elżbieta Klimus                      Formularz zgłoszeniowy (do skopiowania)


Ogólnopolska Studencko - Doktorancka Konferencja Naukowa
w ramach II Dnia Międzykulturowego na Wydziale Humanistycznym
pt. Religia w kontekście kulturowym
20 października 2015 r. (wtorek)


1.Imię i nazwisko studenta ……………………………………………………………………………..


2.Telefon kontaktowy …………………………………………………………………………………….


3.Nazwa uczelni, kierunek i rok studiów


……………………………………..………………………………………………………………………………..


4. Tytuł referatu


………………………………………………………………………………

5. Prezentacja multimedialna TAK/NIE


ABSTRAKT


(1000 – 1500 znaków)

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Zjednoczmy się bracia i splećmy swe dłonie”

Podczas I Dnia Międzykulturowego odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Zjednoczmy się bracia i splećmy swe dłonie".


Celem konferencji było ukazanie różnorodności kulturowej, zaprezentowanie wybranych państw, narodów, ich historii, kultury, tradycji, uświadomienie różnorodności kultur, omówienie określonych barier w komunikacji międzykulturowej, a także aktualnych problemów międzynarodowych.

Studenci zastanawiali się nad szansami wynikającymi z dialogu międzykulturowego oraz słusznością idei powszechnego braterstwa.
Konferencja wzbogacona została o panel ekspercki, w którego skład weszli wykładowcy-przedstawiciele różnych kręgów kulturowych: prof. dr hab. Henryk Stroński, dr hab. Bara Ndiaye, dr Renata Rozbicka, mgr Elke Sowul.

Tematyka Studenckiej Konferencji Naukowej obejmowała następujące zagadnienia:

  • kultura materialna i duchowa krajów/narodów,
  • etykieta i obyczajowość,
  • historia krajów/narodów,
  • kuchnia, kulinaria,
  • system polityczny/władza,
  • słynne osobistości (postaci historyczne, politycy, artyści, działacze społeczni, naukowcy) i ich wpływ na społeczeństwo,
  • społeczeństwa i systemy społeczne (charakterystyka, podziały),
  • konflikty na tle rasowym (geneza, przebieg, skutki, własne opinie),
  • rasizm, antysemityzm, homofobia, stereotypy i ich wpływ na relacje międzyludzkie,
  • główne bariery w dialogu międzykulturowym (jak je pokonywać?).

Otrzymaliśmy 26 zgłoszeń uczestnictwa w konferencji. Tematyka referatów była bardzo zróżnicowana. Prelegenci przybliżyli tajniki kuchni francuskiej, zaprezentowali orientalne kultury Chin i Japonii, a także omówili systemy edukacyjne wybranych kręgów kulturowych. Przenieśliśmy się w czasie i spojrzeliśmy na XVI-wieczną Anglię w świetle relacji Merkuriusza sarmackiego z Niderlandów i Anglii. Było też coś dla wielbicieli brytyjskiego rocka. Postaraliśmy się zrozumieć bariery w komunikacji międzykulturowej oraz odpowiedzieliśmy na pytanie czy idea powszechnego braterstwa jest utopią?

Sekcja A Historia i polityka – od braterstwa po antysemityzm 
Sekcja B Tradycja, (pop)kultura, kuchnia – od Warmii po Japonię


fot. Elżbieta Klimus

Idea Dnia Międzykulturowego

Pomysłodawczyniami Dnia Międzykulturowego są dwie studentki I roku filologii angielskiej - Elżbieta Klimus i Barbara Pietrewicz. We współpracy ze społecznością Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego, przy dużym wsparciu władz, udało nam się stworzyć pierwsze wydarzenie tego typu, które miało miejsce 10 marca 2015 roku. 


Dzień Międzykulturowy to nasz pomysł na uświadomienie zarówno różnic, jak i podobieństw kulturowych. To nasz pomysł na rozwijanie naszych horyzontów myślowych oraz poszerzanie wiedzy nt. innych kultur. Wyjdźmy poza schemat, poza stereotypy i wąskie myślenie, otwórzmy się na innych. Mamy nadzieję, że każdy Dzień Międzykulturowy wzbogaci Was o nowe doświadczenia. Niech przyświecają nam słowa Martina Luthera Kinga „Trzymamy się tych prawd by było oczywiste, że wszyscy ludzie stworzeni zostali równymi”.