sobota, 9 maja 2015

Ogólnopolska Studencko - Doktorancka Konferencja Naukowa pt. "Religia w kontekście kulturowym"

Wydział Humanistyczny
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie


Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa w ramach
II Dnia Międzykulturowego na Wydziale Humanistycznym UWM w Olsztynie
pt. Religia w kontekście kulturowym

W związku z obchodami II Dnia Międzykulturowego Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, organizuje Ogólnopolską Studencko - Doktorancką Konferencję Naukową pt. Religia w kontekście kulturowym, która odbędzie się 20 października 2015 r. (wtorek) na Wydziale Humanistycznym UWM przy ul. Kurta Obitza 1 w Olsztynie.

Celem konferencji jest zaprezentowanie wybranych doktryn religijnych, systemów wierzeń oraz związków wyznaniowych, ukazanie różnorodności religijnej, a także wpływu religii na rozwój i kształtowanie się kultury na przestrzeni dziejów. Studenci i doktoranci zastanowią się nad szansami wynikającymi z dialogu międzyreligijnego oraz słusznością idei ekumenizmu. Konferencja wzbogacona zostanie o panel ekspercki, w którego skład wejdą przedstawiciele różnych kręgów wyznaniowych.

Tematyka Ogólnopolskiej Studencko - Doktoranckiej Konferencji Naukowej będzie obejmowała następujące zagadnienia:

·         charakterystyka poszczególnych systemów religijnych,
·         charakterystyka związków wyznaniowych,
·         przemiany religijne na przestrzeni wieków,
·         religia a historia (schizmy, reformacja),
·         ekumenizm,
·         religia jako czynnik kulturotwórczy,
·         konflikty na tle religijnym.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z abstraktem należy przesłać w formie elektronicznej do 30 lipca 2015 r. na adres dzienmiedzykulturowy@wp.pl. Lista zakwalifikowanych zostanie ogłoszona 15 sierpnia 2015 r. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyboru referatów.

Czas przewidziany na wygłoszenie referatu wynosi 15 minut. Organizatorzy zapewniają poczęstunek. Istnieje możliwość skorzystania ze stołówki akademickiej znajdującej się w Centrum Konferencyjnym, obok budynku Wydziału Humanistycznego. Pytania dotyczące konferencji prosimy kierować na adres dzienmiedzykulturowy@wp.pl.

 Do udziału w konferencji zapraszamy studentów nauk humanistycznych – zarówno w charakterze referentów, jak i uczestników dyskusji!

Opiekun naukowy konferencji:                            Komitet organizacyjny:
dr Renata Rozbicka                                              Barbara Pietrewicz

(Prodziekan ds. studenckich)                                Elżbieta Klimus                      Formularz zgłoszeniowy (do skopiowania)


Ogólnopolska Studencko - Doktorancka Konferencja Naukowa
w ramach II Dnia Międzykulturowego na Wydziale Humanistycznym
pt. Religia w kontekście kulturowym
20 października 2015 r. (wtorek)


1.Imię i nazwisko studenta ……………………………………………………………………………..


2.Telefon kontaktowy …………………………………………………………………………………….


3.Nazwa uczelni, kierunek i rok studiów


……………………………………..………………………………………………………………………………..


4. Tytuł referatu


………………………………………………………………………………

5. Prezentacja multimedialna TAK/NIE


ABSTRAKT


(1000 – 1500 znaków)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz